استانها

برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری مدیریت تعارض و فنون مذاکره در شرکت برق منطقه ای سمنان

به گزارش خبرگزاری آپارات نیوز استان سمنان، دکتر. علیرضا راهداری مدرس این دوره دو روزه بخش بزرگی از روابط انسانی در زندگی شخصی و محیط کسب و کار را مذاکره دانست و با اشاره به 4 ویژگی مذاکره گفت: در مذاکرات حداقل هر دو طرف درگیر و در آنجا هستند. تضاد بین خواسته ها و نیازهای این دو طرف است. همچنین دو یا چند طرف درگیر در مذاکرات بر اساس انتخاب خود و نه اجباری، با یکدیگر مذاکره می کنند و دست اندرکاران مذاکره برای تجارتی که زیربنای مفهوم مذاکره است، آماده هستند.

دکتر دکتر با اشاره به اهمیت مذاکرات و اثرات مثبت آن. راهداری گفت: امروزه برای سنجش مهارت های یک مدیر، علاوه بر برخی مهارت های کلاسیک مدیریتی (مانند برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل)، به چگونگی شکل گیری، هدایت و تقویت روابط با «دیگران» از حد توجه می کنند. تضادهای احتمالی را مدیریت کنید

وی در تشریح مراحل هفت گانه مذاکرات گفت: فرآیند آماده سازی، ایجاد روابط، جمع آوری اطلاعات، استفاده از اطلاعات، تبادل پیشنهادات، حصول توافق و اجرای توافق می تواند به درک بهتر روند مذاکرات کمک کند.

مدرس این دوره با اشاره به تعاریف منافع و مواضع در فرآیند مذاکره گفت: منافع همه چیزهایی است که وارد مذاکره خواهیم شد و نگرش ها همه حرف ها، خواسته ها و امتیازاتی است که بر اساس منافع شکل می گیرد.

دکتر. راهداری با تقسیم منافع به درونی و ابزاری، افزود: منافع درونی، مصلحتی است که بالذات معتبر است و تنها با دستیابی به آنها رضایت فردی فراهم می شود، اما منافع ابزاری به دلیل هدف یا منفعت دیگری اهمیت یافته است.

همچنین در این دوره مباحثی مانند تضاد منافع، استراتژی سوسیس، تاکتیک های مذاکره، تکنیک جدول ارزش و تضاد ارزش های مثبت و منفی ارائه شد.

46

دکمه بازگشت به بالا