اقتصادی

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

مشروح این گزارش به شرح زیر است:

تصویر صفحه 2021-10-05 130443

بانک مرکزی هفته ای عملیات بازار باز را در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریال انجام می دهد. موقعیت عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی در برابر هدف با اعلام در بین بانکی اعلام می شود. سیستم بازار بین بانکی به دنبال این اطلاعیه ، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند برای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی ، از طریق سیستم بازار بین بانکی سفارش ارسال کنند.

تصویر صفحه 2021-10-05 130513

بانک ها و م institutionsسسات اعتباری غیربانکی می توانند از شنبه تا چهارشنبه از اعتبار معمولی (که از بانک مرکزی تعهد شده است) استفاده کنند ، مشروط بر داشتن اوراق قرضه دولتی اسلامی و در قالب توافق نامه بازخرید در سقف نرخ بهره (22 درصد).

دکمه بازگشت به بالا