اموزش ساخت تار مرد عنکبوتی با نخ

  • اقتصادیچگونه تار عنکبوت درست کنیم

    چگونه تار عنکبوت درست کنیم

    پوشه کار خرید لباس السا بچه گانه:  هر دانش آموز می تواند در کلاس برای انجام فعالیت های بیرون از کلاس (اطلاعات جمع آوری کنید، بحث کنید ،تحقیق کنید و… )پوشه ای درنظربگیرد سپس با اطلاعاتی که می تواند به دست آورد (از طریق دیدن فیلم ،مطالعه ، تجربه ی عملی، تحقیق وپرسش از دیگران)مطالب را جمع بندی کرده وبا فهرست بندی در پوشه ی کاردر موقع لازم در اختیار گروه قرار دهد دانش آموزان هر گروه در پایان کلاس می توانند با مشورت اطلاعات خود را به بحث وگفتگو گذاشته سپس با نظر معلم گزارش فعالیت خود را به کلاس ارائه دهند ونتیجه گیری کلی داشته باشند .     الگویی جدید: بازی جریان خون دانش آموزان همیشه مفهوم دستگاه گردش بزرگ وکوچک خون را به خوبــــی درک نمی کنند. در محوطه ی حیاط یا کلاس درس، نقشه ای بکشید.دانش آموزان که به جای خون هستند در مسیر های معین به حرکت در می آیند و نشان می دهند که در هر قسمت از دســــتگاه گردش خون چه اتفاقی می افتــــــــــــتد روی هر قسمت را با گچ بنویسید. سوال کنید:  این دستگاه های کوچک وبزرگ خون از چه قسمت هایی عبور می کنند؟ .سوال کنید : این حر کت …

دکمه بازگشت به بالا