جامعه

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

در هفته 108 اپیدمی بیماری عروق کرونا در کشور با کوید 19 در تمامی استان های کشور و میزان مرگ و میر در 24 استان کاهش یافت.

به گزارش آپارات نیوز، بر اساس بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته سوم اسفندماه مصادف با یکصد و هشتمین هفته اپیدمی کرونا در کشور، تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته گذشته 25 هزار و 270 نفر و تعداد فوتی های جدید در هفته گذشته 947 نفر و تعداد بستری های جدید در هفته گذشته 5300 مورد بود.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

در عین حال طی هفته گذشته شاهد کاهش موارد مثبت بستری در 31 استان کشور و همچنین کاهش موارد مثبت فوتی در 24 استان کشور بوده ایم. .

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

تهران

در استان تهران در هفته سوم اسفند 1400 تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده 1597 نفر، تعداد بستری های جدید 943 نفر و تعداد فوتی های جدید 166 نفر بوده است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان تهران کاهش یافته و متاسفانه مرگ و میر افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

خراسان شمالی

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در استان خراسان شمالی کند شده است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

ایلام

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

کهگیلویه و بویراحمر

در هفته های اخیر آمار بستری و فوتی در کهگیلویه و بویراحمر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

کرمان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و مرگ و میر در استان ثابت بوده است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

یزد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان کاهش یافته و مرگ و میرها ثابت بوده است. میزان بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

اردبیل

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در این استان کند شده است. میزان بروز و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

سمنان

میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

لرستان

بستری شدن در بیمارستان کاهش و مرگ و میر در استان افزایش یافت. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

آسیای شرقی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

گلستان

تعداد بستری ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

قم

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

هرمزگان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری در بیمارستان برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

هایلان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

بوشهر

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری در بیمارستان برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

مرکزی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین شوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

اصفهان

در این هفته تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافت. شیوع بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

کوین

در این هفته تعداد بستری ها کاهش یافت و مرگ و میر استان روند ثابتی داشت. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

خراسان رضوی

بستری شدن و مرگ و میر کاهش یافت. شیوع بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

مازندران

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

خوزستان

در این هفته تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافت. شیوع بستری در استان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

البرز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

فارس

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

زنجان

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ در بیمارستان کند شده است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

کردستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان و کاهش بستری شدن در بیمارستان ها در کشور

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا