اقتصادیعمومیکسب و کار برتر

چگونه تار عنکبوت درست کنیم

پوشه کار

خرید لباس السا بچه گانه:  هر دانش آموز می تواند در کلاس برای انجام فعالیت های بیرون از کلاس (اطلاعات جمع آوری کنید، بحث کنید ،تحقیق کنید و… )پوشه ای درنظربگیرد سپس با اطلاعاتی که می تواند به دست آورد (از طریق دیدن فیلم ،مطالعه ، تجربه ی عملی، تحقیق وپرسش از دیگران)مطالب را جمع بندی کرده وبا فهرست بندی در پوشه ی کاردر موقع لازم در اختیار گروه قرار دهد دانش آموزان هر گروه در پایان کلاس می توانند با مشورت اطلاعات خود را به بحث وگفتگو گذاشته سپس با نظر معلم گزارش فعالیت خود را به کلاس ارائه دهند ونتیجه گیری کلی داشته باشند .

 

چگونه تار عنکبوت درست کنیم

  الگویی جدید: بازی جریان خون

دانش آموزان همیشه مفهوم دستگاه گردش بزرگ وکوچک خون را به خوبــــی درک

نمی کنند. در محوطه ی حیاط یا کلاس درس، نقشه ای بکشید.دانش آموزان که به جای

خون هستند در مسیر های معین به حرکت در می آیند و نشان می دهند که در هر قسمت

از دســــتگاه گردش خون چه اتفاقی می افتــــــــــــتد روی هر قسمت را با گچ بنویسید.

سوال کنید:  این دستگاه های کوچک وبزرگ خون از چه قسمت هایی عبور می کنند؟

.سوال کنید : این حر کت ها چه مزیت هایی برای بدن دارند؟

سوال کنید: دلیل زیاد شدن سرعت کار قلب چیست؟

خرید لباس دختر کفشدوزکی با یویو: طرز ساخت وسائل آزمایشگاه از زباله ها:1- بطری چند منظوره: بطری مایع ظرفشوئی را با 5 سانتیمتر از پائین و 5 سانتیمتر از بال ببرید تا از قسمت پائین برای بشقاب (پلیت) وقسمت بالا برای قیف استفاده کنید.2- از میله خودکار می توانید به عنوان پیپت استفاده کنید.سوراخ بالا راباچسب یاقیر یا… بگیرید.3- از میله ی خودکار یانی نوشابه به عنوان لوله های رابط استفاده نمائیدوحتی می توانید براثر گرما آنها راخمیده کنید.4- ازدرروغن نباتی به عنوان توری(بعدازسوراخ کردن بامیخ)5- از قوطی روغن نباتی یک کیاوئی بعد از شکل دادن به عنوان جالوله ای (قسمت بالا رابه ابعاد لوله سوراخ میکنید.6- از قوطی روغن نباتی یک کیاوئی بعد ازشکل دادن به عنوان سه پایه(قسمت پائین رادر سه محل بصورت uمی برید.7- از لامپ های سوخته برای ارلن یا ارلن تخلیه همراه چوب پنبه 8- استفاده از شیشه های مربا یاظرف لیوانی شکل بعنوان بشر 9- استفاده از کاغذهای کاهی یاهرکاغذدیگربعنوان کاغذصافی10- درب نوشابه وسیم فلزی متصل به آن بعنوان قاشقک گرم کننده11-گیره های لباس بعنوان گیره نگهدارنده12-شکل دهی سیم های نرم ،برای نگه داشتن لوله یا قیف13-ساخت چوب پنبه از چوب یااسفنج14-اتصال سه سیم U شکل بوسیله سیم نرم بعنوان سه پایه15- وبسیاری وسائل دیگراززباله ها که می توان برای فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان وهم برای کمبود وسائل آزمایشگاه ساخت وبرای گروه های بیشتری وسیله داد.ایجاد انگیزه آغازین : علوم دوم راهنمایی(رنگ ها):1-آیا میدانستید که رنگ اشیاءساخته نور سفید است؟2- به نظر شما حشرات رنگ اشیاء راچگونه می بینند؟3-آیامی دانید رنگ ونور یک طول موج هستند؟جداسازی مخلوط ها(علوم اول راهنمایی):1-اگر پیراهن شما آغشته به رنگی شود از چه حلالی به جزنفت استفاده می کنید؟ 2-اگر آدامس به شلوار شمابچسبد باچه آن راپاک می کنید؟3-چراروی داروها نوشته اندقبل ازخوردن آن راتکان دهید؟علوم سوم راهنمایی:(نظریه داروین):1-به نظر شما امکان دارد که خزندگان بعداز زمان طولانی به پرندگان تبدیل شوند؟ 2-آیا امکان دارد همه ی جانوران از هم ساخته شده اند؟ چگونه؟جابه جایی قاره ها(علوم سوم راهنمایی):1- به نظر شما آیا میلونها سال قبل زمین وقارهای زمین همین جوری بودند؟2- بعداز میلونها سال بعد آیا استرالیا به قاره آسیا می چسبدیا به قاره آمریکا؟ماشینها(علوم سوم راهنمایی):1-امروز می خواهیم با فرغون راحت تر ازیک انسان قوی حرکت دهیم.چگونه؟2-آیا می دانید اگر طرز گرفتن ماشین های ساده ای چون قیچی،انبردست،چاقو،آچارو…رابدانیدآسان تر از دیگران می توانیداز آنها استفاده ببرید؟3-آوردن یک ماشین مرکب ساخته دانش آموزان سال قبل که می تواند برخلاف ظاهرش وزنه های زیادی راحرکت دهد؟(ترکیب چند ماشین چرخ ومحور باکش یاتسمه و…)منظومه شمسی(علوم تجربی):1-امروز می خواهیم بدون وسیله وفضا پیما به خورشید وسیارات آسمان برویم.2-چسباندن تصاویر بزرگ سیارات منظومه روی دیوار کلاس(تصاویر اشخاص،سیارات،اختراعات،وسائل و… ازطریق اینترنت وپرینت آنان امکان پذیر است)الکتریسته(علوم سوم راهنمایی):باآوردن یک کشتی برقی یاموتور برقی ویازنگ اخبار وگفتن این جمله که: (آیا دوست داریدروش ساخت این موتورالکتریکی رابدانید؟)سرعت(علوم اول راهنمایی):1-امروز می خواهیم بون متر کردن اندازه یک چاه رابه دست آوریم.2- آیا دوست دارید فاصله رعد وبرق راتاخانه خود محاسبه کنید؟3-دوست داریدبدانیداگر پیاده ازقزوین به تهران می رویدچه مدت طول می کشد تابه مقصد برسید؟موج(علوم دوم راهنمایی):آیا باموج می شودماهی بیشتری صید کردیاباموج غذا هاراپخت؟ریاضی دوم راهنمایی(مجموع زوایای داخلی مثلث):آیا می توانید بدون اندازه گیری،جمع زاویه های یک مثلث رابگوئید؟شکست نور(علوم دوم راهنمایی):1-به نظرشماعلت اینکه خورشید درغروب قرمزمی شود،چیست؟2-انداختن یک مداددرون یک لیوان آب ومشاهده شکسته شدن آن. 3- چراهنگام ظهر تابستان درخیابانها آب دیده می شود؟علوم چهارم ابتدائی(آفت ها):دوبرادر باکار یکسان،دردوزمین کنار هم وهم اندازه گندم کاشتنداما محصول یکی بیشتر شدبه نظر شما آیا این امکان دارد؟ سازمان دهنده های تصویری:نقشه ها وتصاویر مفهومی بارویکرد ساختاری دریادگیری وادراک دانش وفراشناخت سازگارند(نواک1991)ومی توان ازآنها درتدریس وارزشیابی دانش آموزان استفاده نمود.مزیت عمده ی استفاده از این نقشه ها ای است که ازیک طرف به معلم اجازه می دهد تابتواند به افکاردانش آموزنقب زندودریابدکه وی چه می داندوچگونه شرح می دهدوازطرف دیگر برای دانش آموزان این فرصت رادارند تا آموخته های خود رابه شیوه ای متفاوت ازروال معمول شرح دهند.(نقشه مفهومی)،(طرح ون)،(روش اکتشافی وی) ازاین سازمان دهنده های تصویری هستند.به دلیل اهمیت کاربرد نقشه مفهومی،جزئیات آن راباذکر مثال شرح می دهیم.نقشه مفهومی:نقشه مفهومی به زبان ساده،معمولا مجموعه ای ازمنحنی های بسته ی بیضی شکل است که درهرکدام یک اسم یایک حادثه نوشته شده است.این منحنی هاروی یک ایده ی معین متمرکز می شوند،ایده ی اصلی یاشاخه ی اصلی به شاخه های فرعی (مفاهیم مشخص تر)تقسیم می شوند.انواع نقشه های مفهومی از نظر شکل وآرایش بندی:ابتداء معلم چند نقشه مفهومی را برای فراگیران بکشدتا آنهابتوانندبعدا خودشان ازروی متن کتاب نقشه مفهومی راپر کنند یا بسازند وپرکنند.به نمونه هایی ازنقشه های مفهومی از کتاب علوم سوم راهنمایی می پردازیم ودبیران محترم ابتدائی ،راهنمایی ودبیرستان می توانندبرای دروس خود الگو برداری نمایند.(70 درصد کتاب رامی توان بصورت نقشه های مفهومی درآورد)متاسفانه نمونه هاروی وبلاگ اپلودنشدند)دبیران محترم علوم می توانند کتاب های (آموزش از زاه دور)که ازطرف موسسه آموزش ازراه دور ودفتر برنامه ریزی تهیه شده است رابه تعداد دانش آموزان خریداری (800تومان) کنند.چراکه این کتاب بصورت خودآموز وحاوی نقشه های مفهومی زیادی می باشد.آموزش های الکترونیکی (مجازی) نیز درسایت آموزشی به آدرس WWW.dei.ir فعال می باشدچگونه می توان ثابت کرد که صوت درخلا منتشر نمی شودوسائل لازم:یک بالن یاظرف دهان گشاد،یک زنگوله کوچک،چوب پنبه،میله ریسمان،کمی آب ویک اجاق گاز کوچک شرح آزمایش: کمی آب درظرف نشکن(بالن)می ریزیم وحرارت می دهیم،تابه جوش بیاید وبخار شود.زنگوله رابه ریسمان یامیله می بندیم وطرف دیگر میله یاریسمان رابه چوب پنبه متصل می کنیم ووارد بالن می کنیم .بالن رااز روی اجاق بر می داریم ودرحالتی که بخار آب ازدهانه ی بالن خارج می شودباچوب پنبه دهانه ی ان رامی بندیم وبالن راتکان می هیم تاصدای زنگوله رابشنویم.بالن راکه بخار اب دارد؛درظرف آب سردی وارد می کنیم.بخار اب درون بالن،سرد ومایع می شودوخلا نسبی درآن به وجود می آید.بار دیگر بالن راتکان می دهیم ،مشاهده می شود که زنگوله تکان می خورد؛ اما صدایی شنیده نمی شود.تفسیر: دلیل نشنیدن صدا آنست که باگرفتن گرما بخار می شود.بخار آب،هواراازبالن بیرون می فرستد ووقتی سربالن رابستیم ودرداخل اب سرد قراردادیم،بخارآب دوباره مایع شده، فشار درون ظرف کم می شودوصدادرهوا بافشارکم منتشر نمی شوددرنتیجه هوادرخلا هم منتشر نمی شود

 

دکمه بازگشت به بالا