عمومیکسب و کار برتر

توضیح present perfect continuous

در ادامه آموزش گرامر‌ از آرماننی انگلیش، در این مطلب قصد داریم ساختار «زمان حال کامل استمراری» (Present Perfect Continuous) و کاربردهای آن را با مثال‌های مختلف آموزش دهیم. علاوه بر این، به شباهت و تفاوت زمان‌های (Present Perfect) و حال کامل استمراری در انگلیسی می‌پردازیم. در ادامه، به نکاتی درباره «فعل‌های غیر استمراری» (Non-progressive Verbs) اشاره می‌کنیم و در بخش پایانی، به‌کمک جدول جمع‌بندی، با ساختار زمان حال کامل استمراری به‌خوبی آشنا می‌شویم.

توضیح present perfect continuous

تعریف زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

در مبحث آموزش «زمان حال کامل» به این نکته اشاره کردیم که زمان حال کامل، رابط میان و حال است، مانند مثال زیر:

I’ve lost my purse. Can you help me find it?

من کیفم را گم کرده‌ام. امکان دارد برای پیدا کردن آن کمکم کنی؟

در این جمله، عمل گم شدن به‌‌تازگی اتفاق افتاده و اثر آن در زمان حال مشخص است. زمان حال کامل استمراری در انگلیسی هم ارتباط تنگاتنگی با زمان حال دارد و در موقعیت‌های مختلف، کاربردهای آن متفاوت است. در ادامه، نحوه استفاده از آن را در جمله توضیح می‌دهیم.

کاربرد زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

از زمان حال کامل استمراری در موارد زیر استفاده می‌شود:

  • برای توصیف مدت زمانی که عملی اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه داشته است:

I have been working hard all day.

من تمام روز را سخت مشغول کار بوده‌ام.

It’s been raining all day.

تمام روز باران می‌باریده است.

House prices have been going up all this year.

تمام امسال، قیمت مسکن رو به افزایش بوده است.

She has been watching TV non-stop since breakfast.

او از صبحانه [تا الآن] بی‌وقفه تلویزیون تماشا می‌کند.

  • برای توصیف عمل یا موقعیتی که به‌تازگی پایان یافته است، اما اثر آن‌ در زمان حال مشاهده می‌شود:

You look hot.

Yes, I’ve been running for an hour.

به‌نظر می‌رسد که گرمت است.

بله، یک ساعت داشتم می‌دویدم.

Sorry I’m late. have you been waiting long?

ببخشید که دیر کردم. خیلی وقت است که منتظرم هستی؟

I must go and wash. I’ve been gardening.

باید بروم و خودم را بشویم. [تا الآن] داشتم باغبانی می‌کردم.

  • برای توصیف فعالیت‌هایی که ادامه داشته و تکرار شده‌اند:

People have been calling me all day.

مردم تمام روز را به من زنگ می‌زدند.

I’ve been waking up in the night a lot. I think I’ll see the doctor.

[مدتی است که] شب‌ها زیاد از خواب بیدار می‌شوم. فکر می‌کنم باید به دکتر بروم.

فرمول زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

برای ساختن جملات حال کامل استمراری، از فرمول زیر استفاده می‌‌شود:

Subject + have/has + been + v + (-ing)

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار جملات مثبت حال کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I have been feeling great these days.

من این روزها حال خیلی خوبی داشته‌ام.

He’s been crying since his father died.

از وقتی که پدرش از دنیا رفت، [مدام] گریه می‌کند.

My dog has been barking all morning.

سگ من، تمام صبح در حال پارس کردن بوده است.

The sun has been shining all day.

خورشید تمام روز در حال تابیدن بوده است.

I’ve been working as a cashier for two years.

من دو سال است که به‌عنوان صندوق‌دار کار می‌کنم.

منفی کردن حال کامل استمراری در انگلیسی

برای منفی کردن جملات حال کامل استمراری، به «have» یا «has» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم. بنابراین، فرمول جملات منفی به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + have/has (not) + been + v + (-ing)

در ادامه، چند جمله منفی حال کامل استمراری را مشاهده می‌کنید.

He has not been sleeping well the last two months.

او دو ماه اخیر را خوب نخوابیده است.

I’ve not been eating enough vegetables these days.

این روزها به اندازه کافی سبزیجات نخورده‌ام.

My boss has not been coming into the office regularly.

رئیس من به‌طور منظم به اداره نیامده است.

It hasn’t been raining for very long.

خیلی وقت نیست که می‌بارد.

You haven’t been studying enough to do well in school.

تو آن‌قدر درس نخوانده‌ای که در مدرسه نتیجه خوبی بگیری.

سوالی کردن حال کامل استمراری در انگلیسی

در زبان انگلیسی، دو نوع جمله پرسشی داریم:

  • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
  • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، انواع روش‌های سؤالی کردن جملات حال کامل استمراری را همراه با مثال توضیح داده‌ایم.

جملات پرسشی بله یا خیر

فرمول جملات پرسشی در زمان حال کامل استمراری در انگلیسی به‌صورت زیر است:

Have/Has + subject + been + v + (-ing)?

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار جملات پرسشی بله یا خیر بیشتر آشنا شوید.

Has the baby been sleeping long?

خیلی وقت است که بچه خوابیده؟

Have they been working on the report?

آیا آن‌ها مشغول کار کردن روی پروژه بوده‌اند؟

Has your mother been staying at the beach house?

آیا مادرت در خانه ساحلی مانده است؟

Have you been feeling better these days?

این روزها حال بهتری داشته‌ای؟

Have you been keeping to your diet or eating sweets?

آیا همچنان رژیم غذایی خود را حفظ کرده‌ای یا شیرینی می‌خوری؟

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم. سپس فعل کمکی «have» یا «has» و بعد فاعل و در نهایت «been» و فعل اصلی می‌آید. به فعل اصلی هم «ing-» اضافه می‌شود. بنابراین، فرمول زیر را خواهیم داشت:

Wh-word + have/has + subject + been + v + (-ing)?

با چند مثال زیر، با ساختار جملات پرسشی حال کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شوید.

What have you been doing these days?

این روزها مشغول چه کاری بوده‌ای؟

Where has your daughter been living since she graduated from college?

از وقتی که دخترت از کالج فارغ‌التحصیل شده، کجا زندگی می‌کند؟

How long have you been playing tennis?

چند وقت است که تنیس بازی می‌کنی؟

(کلمه پرسشی «how long» در زمان حال کامل استمراری کاربرد زیادی دارد، چون به مدت زمان انجام کار اشاره می‌کند.)

Why haven’t you been answering my calls?

چرا جواب تماس‌های تلفنی من را نمی‌دهی؟

Who has been eating my cookies?

چه کسی کلوچه‌های من را خورده است؟

Since when has your back been hurting?

از چه زمانی کمرت درد می‌کند؟

شکل کوتاه و بلند جملات حال کامل استمراری در انگلیسی

همان‌طور که گفتیم، برای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی از فعل‌های کمکی «have» و «has» استفاده می‌‌کنیم. معمولاً شکل کوتاه این فعل‌های کمکی، در محاوره کاربرد فراوانی دارد. در جدول زیر می‌توانید شکل کوتاه و بلند جملات مثبت حال کامل استمراری را ببینید.

ساختارهای مثبت (Affirmative forms)
شکل کوتاه (Short form) شکل بلند (Long form) ضمیر (Pronoun)
I’ve been working I have been working I
You’ve been working You have been working You
He’s been working He has been working He, She, It
we’ve been working We have been working We, You, They

شکل کوتاه ساختارهای منفی حال کامل نیز در جدول زیر آمده است.

ساختارهای منفی (Negative forms)
شکل کوتاه (Short form) شکل بلند (Long form) ضمیر (Pronoun)
I’ve not been working I have not been working I
I haven’t been working
You’ve not been working You have not been working You
You haven’t been working
She’s not been working She has not been working He, She, It
She hasn’t been working
They’ve not been working They have not been working We, You, They
They haven’t been working

قیدهای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

قیدهای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی تقریباً شبیه قیدهای زمان حال کامل ساده است. در ادامه این آموزش، به چند نمونه از آن‌ها می‌پردازیم.

قید زمان «for»

از قید زمان «for» برای اشاره به مدت زمان انجام کار استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

I’ve been working at this company for two years.

من دو سال است که در این شرکت کار می‌کنم.

قید زمان «since»

قید زمان «since» بر نقطه شروع انجام کار دلالت دارد. به مثال زیر توجه کنید.

I’ve been living in this apartment since 2015.

من از سال ۲۰۱۵ در این آپارتمان زندگی می‌کرده‌ام.

قیدهای زمان «this week/month/year» و «all day»

این قیدهای زمان به مدت زمانی اشاره دارند که عمل یا فعالیت تمام نشده است، مانند مثال زیر:

He’s been studying hard this week.

او این هفته سخت مشغول درس خواندن بوده است.

قید زمان «recently»

قید زمان «recently» در مواقعی استفاده می‌شود که زمان زیادی از شروع فعالیت نگذشته باشد، مانند مثال زیر:

We’ve been going to the gym recently.

ما این اواخر به باشگاه ورزشی می‌رفته‌ایم.

افعال غیر استمراری

برخی از افعال انگلیسی، شکل استمراری ندارند. به عبارت دیگر، این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند. به همین خاطر، به این دسته از فعل‌ها «افعال غیر استمراری» (Non-progressive Verbs) می‌گوییم. در جمله‌های زیر، فعل‌های غیر استمراری به کار رفته است.

Do you hear that noise outside? ()

صدایی که از بیرون می‌آید را می‌شنوی؟

I hope everything will be all right. ()

امیدوارم همه‌چیز درست شود.

I prefer tea to coffee. ()

چای را به قهوه ترجیح می‌دهم.

در ادامه این مبحث، فهرستی از فعل‌های غیر استمراری را مشاهده می‌کنید.

افعال غیر استمراری

(Non-progressive Verbs)

believe belong appear
care cost dislike
exist expect feel
forget have hate
hear hope imagine
include know like
look love mind
need own prefer
realize remember see
seem smell suppose
taste understand want

حال کامل و حال کامل استمراری

زمان‌های حال کامل ساده و حال کامل استمراری در انگلیسی شباهت زیادی با هم دارند. به دو جمله زیر توجه کنید.

We’ve painted the room.

ما اتاق را نقاشی کرده‌ایم.

We’ve been painting the room.

ما در حال نقاشی کردن اتاق بوده‌ایم.

در هر دو مثال عمل نقاشی کردن در گذشته اتفاق افتاده و ارتباطی با زمان حال داشته است. اما این دو جمله، تفاوت‌هایی نیز با هم دارند که در ادامه به این موضوع پرداخته‌ایم.

تفاوت حال کامل ساده و حال کامل استمراری در انگلیسی

حال کامل ساده و حال کامل استمراری در موارد زیر با هم تفاوت دارند:

  • ساختار جمله حال کامل ساده با حال کامل استمراری تفاوت دارد:

یکی از تفاوت‌های آشکار میان حال کامل ساده و حال کامل استمراری، در ساختار جمله است. همان‌طور که در آموزش‌های قبلی اشاره کردیم، زمان حال کامل با استفاده از فعل کمکی «have» یا «has» و شکل سوم فعل (p.p) ساخته می‌شود که با ساختار حال کامل استمراری متفاوت است. در ادامه، برای مقایسه بهتر، فرمول هر دو زمان حال کامل و حال کامل استمراری را آورده‌ایم.

Subject + have/has + been + v + (-ing)

  • حال کامل ساده بر نتیجه عمل تأکید دارد، اما تأکید حال کامل استمراری بر روی خود فعالیت است:

You’ve cleaned the bathroom! It looks lovely!

تو حمام را تمیز کرده‌ای! عالی شده است!

I’ve been gardening. It’s so nice out there.

من مشغول باغبانی بوده‌ام. آن بیرون خیلی قشنگ شده است.

  • زمان حال کامل ساده بر روی دفعات انجام عمل تأکید دارد، اما زمان حال کامل استمراری بر روی مدت زمان انجام عمل تأکید می‌کند:

She’s read ten books this summer.

او تابستان امسال ده کتاب خوانده است.

She’s been reading that book all day.

او تمام روز را مشغول کتاب خواندن بوده است.

  • زمان حال کامل ساده، عملی را که تمام شده توصیف می‌کند، اما زمان حال کامل استمراری عملی را توصیف می‌کند که ممکن است ادامه داشته باشد:

I’ve written you an email.

ایمیلی برایت نوشته‌ام.

I’ve been writing emails.

من مشغول نوشتن چند ایمیل بوده‌ام.

  • از زمان حال کامل استمراری برای فعالیت‌ها یا موقعیت‌های موقت و کوتاه‌‌مدت استفاده می‌شود. برای فعالیت‌های طولانی‌مدت، ترجیحاً زمان حال کامل ساده به کار می‌رود:

I haven’t been working very well recently.

چند وقت است که خیلی خوب کار نمی‌کنم.

∗∗∗

he hasn’t worked for years.

او سال‌های زیادی کار نکرده است.

I’ve been living in Sue’s apartment for the last month.

من ماه گذشته را در آپارتمان «سو» زندگی می‌کرده‌ام.

∗∗∗

My parents have lived in Bristol all their lives.

خانواده من تمام عمر خود را در «بریستول» زندگی کرده‌اند.

تحریریه آپارات نیوز

خبرنگار اقتصادی با تحلیل تأثیرات تجارت جهانی و تغییرات سیاست‌های تجاری.
دکمه بازگشت به بالا