جامعهکسب و کار برتر

حکم زنای دختر و پسر مجرد چیست؟

حکم زنای دختر یا پسر مجرد و انواع آن چیست؟

به نقل از بهترین وکیل در کرج؛ حکم زنای دختر یا پسر مجرد و انواع آن، حسب ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

حسب تبصره 1 ماده 221 قانون مجازات نزدیکی با دخول اندام تناسلی مرد در حد ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می گردد.

حسب تبصره ۲ماده 221 قانون مجازات هر گاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق می شود اما  فرد نابالغ مجازات نمی شود و برحسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی ذکر شده در کتاب اول این قانون مجازات می شود.

علاوه بر تعاریف قانونی و شرعی باید متذکر شد که این عمل نامشروع و مجرمانه در جامعه موجب فساد و صدمات روحی و جسمی زیادی بوده و سبب به خطر افتادن آبروی افراد جامعه خواهد شد. عمل زنا عملی حرام بوده و در هیچ چهارچوب شرعی و قانونی نمی گنجد. به همین دلیل قانون و شرع در خصوص این جرم مجموع مجازاتی را در نظر گرفته و این موضوع مهم را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرارداده اند.

در ادامه برای روشن شدن موضوع حکم زنای دختر یا پسر مجرد و انواع آن بهتر است که ابتدا انواع زنا  را که به دسته زنا توسط افراد محصن و غیر محصن بوده را مورد تعریف و بررسی قرار دهیم. حسب ماده 226 قانون مجازات اسلامی احصان مرد به این معنا است  که مرد دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

همچنین احصان زن به این معنا است که زن دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد. به عبارتی دیگر محصن فردی را می گویند که دارای همسر قانونی بوده و شرایط  عمل زناشویی را دارد. بنابراین در صورتی که شخص محصن مرتکب جرم زنا شود مجازات سنگینی برایش در نظر گرفته خواهد شد.

حکم زنای دختر و پسر مجرد چیست؟

حکم قضایی زنای دختر و پسر مجرد چیست ؟

در صورتیکه بین دختر و پسر نامحرم زنا اتفاق بیافتد، مجازات هر یک از آنها صد ضربه شلاق است. اما در صورتیکه زن راضی به انجام زنا نباشد و به زور مورد تعرض قرار گرفته باشد ، مجازات مرد اعدام است. لذا، اگر به زنی که راضی به زنا نیست و در حالت مستی و بیهوشی با خواب تعرض شود، مجازات مرد اعدام خواهد بود و مجازات زنا برای مردی که با اغفال نابالغ  با تهدید و ربودن زن به او تعرض می کند، نیز اعدام می باشد.

حکم قضایی زن متاهل با پسر مجرد چیست ؟

یکی از انواع زنا، زنای زن شوهردار با مرد مجرد می باشد. به دلیل اینکه زن شوهر دار از نظر قانونی در زمره افراد  محصن قرار دارد که با توجه به شرایط احصان زن و در صورت اثبات زنا  زن شوهردار به مجازات اعدام محکوم می شود و پسر مجرد در صورتی که این عمل با رضایت زن انجام شده باشد حکمش صد ضربه شلاق خواهد بود.

حکم زنای مرد متاهل با دختر مجرد چیست ؟

در صورتیکه بین دختر باکره و مرد متاهل سکس و رابطه جنسی صورت بگیرد زن مجرد به صد ضربه شلاق محکوم می شود  و مجازات مرد متاهل در شرایطی سنگسار است که این شرایط عبارتند از :

  • مرد دارای همسر دائم باشد.
  • همسر او بالغ باشد.
  • قبلا بین مرد با همسرش مقاربت بر قرار شده باشد.
  • مرد امکان رفع نیاز جنسی با همسرش را داشته باشد.

در صورتیکه دختری دوشیزه باشد و فردی  با او رابطه ی نامشروع برقرار کند، یعنی دخول صورت نگیرد، با توجه به اینکه به دوشیزگی او آسیبی نرسیده تنها مجازاتش صد ضربه شلاق است.

اما اگر دختری دوشیزه باشد و دخول صورت گیرد، اگر دختر راضی به زنا نباشد و بدون رضایت به او تعرض شده باشد، در چنین حالتی فرد علاوه بر اعدام، به پرداخت مهرالمثل هم محکوم خواهد شد. مهرالمثل، به مهریه ای می گویند  که با توجه به وضعیت خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، ظاهری و … زن تعیین می گردد.

حال اگر زنا و مقاربت با رضایت دختر انجام شده باشد، به دختر مهرالمثل تعلق نخواهد گرفت و هر دو به 100 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

به طور کلی و در چهارچوب قانون مجازات اسلامی، اگر یکی از طرفین به انجام رابطه ی نامشروع رضایت نداشته باشد و به زور و با اکراه، مجبور به برقراری رابطه شده باشد، مجازات نمی شود. به این ترتیب مجازات گفته شده برای طرفی است که به زور رابطه برقرار کرده است.

حکم زنا محصنه برای مجرد حساب میشود یا طرف متاهل ؟

طبق قانون مجازات اسلامی زنای محصنه در صورت وجود احصان محقق می گردد که در قسمت بالا شرایط احصان را هم برای مرد و زن توضیح داده ایم و زنای محصنه برای مرد یا زنی متاهلی است که شرایط احصان را دارد و مشمول افراد مجرد نمی شود.

بندهای قانونی و قضایی حکم زنای فرد مجرد کدام هستند ؟

ماده 221 قانون مجازات اسلامی : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره 2: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده 222 قانون مجازات اسلامی : جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شودگردد.

ماده 223 قانون مجازات اسلامی : هر گاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224 قانون مجازات اسلامی : حد زنا در موارد زیر اعدام است:

  • زنا با محارم نسبی
  • زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است
  • زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است
  • زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است

تبصره 1 : مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره 2 : هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225 قانون مجازات اسلامی : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده 226 قانون مجازات اسلامی : احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227 قانون مجازات اسلامی : اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده 228 قانون مجازات اسلامی : در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229 قانون مجازات اسلامی : مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده 230 قانون مجازات اسلامی : حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231 قانون مجازات اسلامی : در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده 232 قانون مجازات اسلامی : هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد ، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

تحریریه آپارات نیوز

خبرنگار اقتصادی با تحلیل تأثیرات تجارت جهانی و تغییرات سیاست‌های تجاری.
دکمه بازگشت به بالا