پارت جدید کتاب رمان پرطرفدار شوفر جذاب من

قسمتی از رمان #شوفر_جذاب_من

به قلم #افرنگ

در این رمان آنلاین که در تلگرام بارگزاری می شود لطفا نظر گرانبهای خود را پایین همین مطلب در مورد قلم نویسنده بیان کنید. برای دانلود کتاب رمان شوفر جذاب من افرنگ با ما همراه باشید.

پارت جدید کتاب رمان پرطرفدار شوفر جذاب من

دندونامو روی هم ساییدم و گفتم:

_ این بار رو می خوام بهت اعتماد کنم شاهین. یعنی بهت اعتماد کردم که باهات همراه شدم و سر وقت پلیس نرفتم و لوت ندادم پس گند نزن.

نگاه ش تو کل تو صورتم می چرخه و روی لبام متوقف میشه…

نگاه خیره اش باعث میشه تا جایی که می تونم عقب بکشم.

_ اگه تو دایان رو صحیح و سالم پس بگیری و من گند اضافه ای نزنم، چیزی بینمون عوض میشه برکه؟

چرا تو هر فرصتی که پیش می اومد از خودمون حرف میزد؟

چرا این قضیه رو برای همیشه تموم نمی کرد و خفه نمی شد؟

چطور باید حالیش می کردم که دیگه مایی وجود نداره؟

من، خودم رو با دایان می دیدم.

تو روز خواستگاری، شب عروسی، رابطه اولمون، بچه هامون و پیریمون و…

هر اتفاقی که می خواست که توی آینده من بیوفته، با دایان رقم می خورد نه با هیچ کس دیگه!

_ منظورت چیه شاهین؟ باشگاه دایان رو آتیش کشیدی، خودشو گم و گور کردی، حالا داری از چی حرف می زنی؟

نگاه ش باز تو کل صورتم چرخید و تو چشم هام خیره شد.

آروم گفت:

_ تو دایان رو می خوای، من تورو، همین!

با خیسی گردنم تکونی خوردم. حرکت لب های گرمش روی بالا تنه لختم، خواب رو به طور کل از سرم پروند.

چشم هام رو باز کردم و سرمو از روی بالشت بلند کردم. برکه بین پام نشسته بود و دستش روی کش گرمکنم بود.

با دیدن چشم های بازم لبخند زد و سرش رو کج کرد.

چشم هام رو مالیدم و گفتم:

_ داری چی کار می کنی؟

ابروهاش رو بالا انداخت و شیطون گفت:

_ معلوم نیست یعنی؟

از روی شلوار دستش رو روی عضوم گذاشتم که آهی کشیدم.

دکمه بازگشت به بالا